วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2020 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น                                                   ยน 10:1-10

        เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้ที่ไม่เข้าคอกแกะทางประตู แต่ปีนเข้าทางอื่น ก็เป็นขโมยและโจรผู้ที่เข้าทางประตูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะ คนเฝ้าประตูย่อมเปิดประตูให้เขาเข้าไป บรรดาแกะก็ฟังเสียงเขา เขาเรียกชื่อแกะของตนทีละตัว และพาออกไปข้างนอก เมื่อเขาพาแกะออกไปหมดแล้ว เขาจะเดินนำหน้า และแกะก็ตามไปเพราะจำเสียงของเขาได้ แกะจะไม่ตามคนแปลกหน้าเลย แต่จะหนีจากเขา เพราะไม่รู้จักเสียงของคนแปลกหน้า"

       พระเยซูเจ้าตรัสอุปมาเรื่องนี้ให้คนเหล่านั้นฟัง แต่เขาไม่เข้าใจว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นหมายความว่าอะไร

        พระเยซูเจ้ายังตรัสกับเขาอีกว่า เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราเป็นประตูคอกแกะ ทุกคนที่มาก่อนหน้าเราเป็นขโมยและโจรแต่แกะมิได้ฟังเสียงของเขาเหล่านั้น เราเป็นประตู ผู้ที่เข้ามาทางเราก็จะรอดพ้น เขาจะเข้าจะออกและจะพบทุ่งหญ้า ขโมยย่อมมาเพื่อขโมย ฆ่าและทำลายเรามาเพื่อให้แกะมีชีวิตและมีชีวิตอย่างสมบูรณ์

   

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2020 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น                                                   ยน 14:1-12

       เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่า "ใจของท่านทั้งหลายอย่าหวั่นไหวเลยa จงเชื่อในพระเจ้า และเชื่อในเราด้วย ในบ้านพระบิดาของเรา มีที่พำนักมากมาย ถ้าไม่มี เราคงได้บอกท่านแล้ว  เรากำลังไปเตรียมที่ให้ท่าน และเมื่อเราไป และเตรียมที่ให้ท่านแล้ว เราจะกลับมารับท่านไปอยู่กับเราด้วย เพื่อว่าเราอยู่ที่ใด ท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้วย ที่ที่เราจะไปนั้น ท่านก็รู้จักหนทางแล้ว"

       โทมัสทูลว่า ‘พระเจ้าข้า พวกเราไม่ทราบว่าพระองค์กำลังเสด็จไปที่ใด แล้วจะรู้จักหนทางได้อย่างไร?’

       พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต ไม่มีใครไปเฝ้าพระบิดาได้นอกจากผ่านทางเรา ถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเรา ท่านก็คงรู้จักพระบิดาของเราด้วย ตั้งแต่บัดนี้ ท่านก็รู้จักพระบิดา และเห็นพระองค์แล้ว

       ฟิลิปทูลว่า ‘พระเจ้าข้า โปรดสำแดงพระบิดาให้พวกเราเห็นเถิด เพียงนี้ก็พอแล้ว’

       พระเยซูเจ้าตรัสว่า ‘ฟิลิปเอ๋ย เราอยู่กับท่านทั้งหลายมานานเพียงนี้แล้ว ท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือ? ‘ผู้ที่เห็นเรา ก็เห็นพระบิดาด้วย ท่านกล่าวได้อย่างไรว่า “โปรดสำแดงพระบิดาให้พวกเราเห็นเถิด?” ท่านไม่เชื่อหรือว่า เราดำรงอยู่ในพระบิดา และพระบิดาทรงดำรงอยู่ในเรา?  วาจาที่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายนี้ เรามิได้กล่าวตามใจของเรา แต่พระบิดา ผู้ทรงสถิตในเรา ทรงกระทำกิจการของพระองค์ ท่านทั้งหลายจงเชื่อเราเถิดว่า เราดำรงอยู่ในพระบิดา และพระบิดาก็ทรงดำรงอยู่ในเรา  หรืออย่างน้อยท่านทั้งหลายจงเชื่อเพราะกิจการเหล่านี้เถิด เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้ที่เชื่อในเรา ก็จะทำกิจการที่เรากำลังทำอยู่ด้วย  และจะทำกิจการที่ใหญ่กว่านั้นอีก เพราะเรากำลังไปเฝ้าพระบิดา

 

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2020 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น                                                   ยน 14:15-21

       เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่า

       "ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา และเราจะวอนขอพระบิดาแล้วพระองค์จะประทานผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่งให้ท่านiเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป คือพระจิตแห่งความจริงซึ่งโลกไม่สามารถรับไว้ได้เพราะแลไม่เห็น และไม่รู้จักพระองค์แต่ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงดำรงอยู่กับท่าน และจะอยู่ในท่าน เราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายให้เป็นกำพร้าเราจะกลับมาหาท่าน ในไม่ช้า โลกจะไม่เห็นเราอีกแต่ท่านทั้งหลายจะเห็นเรา เพราะเรามีชีวิตและท่านก็จะมีชีวิตด้วย ในวันนั้น ท่านจะรู้ว่า เราอยู่ในพระบิดาของเราท่านอยู่ในเรา และเราอยู่ในท่าน ผู้ที่มีบทบัญญัติของเรา และปฏิบัติตาม ผู้นั้นแหละรักเรา และผู้ที่รักเรา พระบิดาของเราก็จะทรงรักเขา และเราเองก็จะรักเขา และจะแสดงตนแก่เขา"

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020 สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว                                                   มธ 28:16-20

       เวลานั้น บรรดาศิษย์ทั้งสิบเอ็ดคนได้ไปยังแคว้นกาลิลี ถึงภูเขาที่พระเยซูเจ้าทรงกำหนดไว้ เมื่อเขาเห็นพระองค์ ก็กราบนมัสการ แต่บางคนยังสงสัยอยู่

       พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้ ตรัสแก่เขาทั้งหลายว่า 'พระเจ้าทรงมอบอำนาจอาชญาสิทธิ์ทั้งหมดในสวรรค์และบนแผ่นดินให้แก่เรา เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกข้อที่เราได้ให้แก่ท่านแล้วจงทราบเถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอด ไปตราบจนสิ้นพิภพ'

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020 สมโภชพระจิตเจ้า

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น                                                   ยน 20:19-23

            ค่ำวันนั้น ซึ่งเป็นวันต้นสัปดาห์ ประตูห้องที่บรรดาศิษย์กำลังชุมนุมกันปิดอยู่iเพราะกลัวชาวยิว พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ตรงกลาง ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงสำแดงพระหัตถ์และด้านข้างพระวรกายแก่บรรดาศิษย์ เมื่อเขาเหล่านั้นเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็มีความยินดี

            พระองค์ตรัสกับเขาอีกว่า "สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น” ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงเป่าลมjเหนือเขาทั้งหลาย ตรัสว่า “จงรับพระจิตเจ้าเถิด ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใด 
บาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย”