วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2020 สมโภชพระตรีเอกภาพ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น                                                   ยน 3:16-18

            เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับนิโคเดมัสว่า "พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงได้ประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์
เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดรเพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้
มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลกแต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้น ผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสินลงโทษ แต่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อก็ถูกตัดสินลงโทษอยู่แล้ว 
เพราะเขามิได้มีความเชื่อในพระนามของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้า"

      

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2020 สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น                                                   ยน 6:51-59

            เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับประชาชนชาวยิวว่า "เราเป็นปังทรงชีวิต ที่ลงมาจากสวรรค์ใครที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปและปังที่เราจะให้นี้คือเนื้อของเรา เพื่อให้โลกมีชีวิต"

            ชาวยิวจึงเถียงกันว่า ‘คนนี้เอาเนื้อของตนให้เรากินได้อย่างไร?’

            พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า "ถ้าท่านไม่กินเนื้อของบุตรแห่งมนุษย์ และไม่ดื่มโลหิตของเขา ท่านจะไม่มีชีวิตในตนเอง ผู้ที่กินเนื้อของเรา และดื่มโลหิตของเรา ก็มีชีวิตนิรันดร เราจะทำให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้าย เพราะว่าเนื้อของเราเป็นอาหารแท้ และโลหิตของเราเป็นเครื่องดื่มแท้ ผู้ที่กินเนื้อของเรา และดื่มโลหิตของเราก็ดำรงอยู่ในเราและเราก็ดำรงอยู่ในเขา พระบิดาผู้ทรงชีวิตทรงส่งเรามาและเรามีชีวิตเพราะพระบิดาฉันใดผู้ที่กินเนื้อของเรา จะมีชีวิตเพราะเราฉันนั้น นี่คือปังที่ลงมาจากสวรรค์ไม่เหมือนปังที่บรรดาบรรพบุรุษได้กิน แล้วยังตาย ผู้ที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป"

            พระองค์ตรัสเช่นนี้ขณะที่ทรงสอนในศาลาธรรมที่เมืองคาเปอรนาอุม

 

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2020 สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว                                                   มธ 10:26-33

            เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาอัครสาวกว่า "อย่ากลัวมนุษย์เลย ไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ จะไม่ถูกเปิดเผย ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้น จะไม่มีใครรู้ สิ่งที่เราบอกท่านในที่มืด ท่านจงกล่าวออกมาในที่สว่าง สิ่งที่ท่านได้ยินกระซิบที่หู จงประกาศบนดาดฟ้าหลังคาเรือน

            อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่อาจฆ่าวิญญาณได้ จงกลัวผู้ที่สามารถทำลายทั้งกายและวิญญาณให้พินาศ ไปในนรกได้ นกกระจอกสองตัวเขาขายกันเพียงหนึ่งบาทมิใช่หรือ? ถึงกระนั้น ก็ไม่มีนกสักตัวเดียวที่ตกยังพื้นดินโดยที่พระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบ ผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านถูกนับไว้หมดแล้ว เพราะฉะนั้น อย่ากลัวเลย ท่านมีค่ามากกว่านกกระจอกจำนวนมาก

            ทุกคนที่รับรู้เราต่อหน้ามนุษย์ เราจะรับรู้ผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ และใครที่ไม่รับรู้เราต่อหน้ามนุษย์ เราก็จะไม่รับรู้ผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรค์ด้วย"

 

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว                                                   มธ 16:13-19

          เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซารียาแห่งฟิลิป และตรัสถามบรรดาศิษย์ว่า 'คนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใคร?' เขาทูลตอบว่า 'บ้างกล่าวว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้าง บ้างกล่าวว่าเป็นประกาศกเอลียาห์ บ้างกล่าวว่าเป็นประกาศกเยเรมีย์หรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่ง'

          พระองค์ตรัสกับเขาว่า 'ท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใคร?' ซีโมน เปโตรทูลตอบว่า 'พระองค์คือพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต' พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า "ซีโมน บุตรของยอห์น ท่านมีสุข! เพราะว่า ไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านทราบ แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผย เรากล่าวแก่ท่านว่า ท่านคือศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้ เรามอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้ จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วย ทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินนี้ ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย"