รายชื่อผู้ทำบุญสร้างคอนโดบรรจุศพ วัด น.เทเรซา ปี 2021
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
จำนวนเงิน
1
ครอบครัว คุณกมล พรมแสง
5,000.-
2
ครอบครัว เอกสิทธิ์ชัยพงศ์
4,000.-
3
อุทิศ มารีอา ยิ่วกี๊ เซี่ยงว่อง
3,000.-
4
อุทิศ มีคาแอล อาณัติ เซี่ยงว่อง
3,000.-
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16