ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล
คุณพ่อยออากิม เจษฎา บุญรติวงศ์
วันเกิด 15 สิงหาคม 1955/2498
วันบวช
29 พฤษภาคม 1983/2526
บิดา - มารดา
ยวง จรูญ บุญรติวงศ์ - อันนา จิ้มลิ้ม บุญรติวงศ์
แม่บวช
เทเรซา ภรณี(ยิ้ม) สวัสดี
การศึกษา
ระดับประถม
ป.7 โรงเรียนเรืองวิทย์ ปี 1968
ระดับมัธยม
ม.ศ.5 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ปี 1973
ระดับอุดมศึกษา
ปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม ปี 1978
เทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม ปี 1982
 
ศีกษาศาสตรบัณฑิต(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 1988
พิธีแต่งตั้ง - บวชสังฆานุกร และบวชพระสงฆ์
ผู้อ่านพระคัมภีร์
15 สิงหาคม 1980 (วิทยาลัยแสงธรรม) โดย พระสังฆราช ยอแซฟ เอก ทับปิง
ผู้ช่วยพิธีกรรม
15 สิงหาคม 1981 (วิทยาลัยแสงธรรม) โดย พระสังฆราช ยอแซฟ เอก ทับปิง
สังฆานุกร
31 มีนาคม 1983 (วัดเพลง) โดย พระสังฆราช ยอแซฟ เอก ทับปิง
พระสงฆ์
29 พฤษภาคม 1983 (ร.ร.ดรุณาราชบุรี) โดย พระสังฆราช ยอแซฟ เอก ทับปิง
บทบาทหน้าที่หลังจากบวชเป็นพระสงฆ์
ปี 1983-1985
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
ปี 1985-1986
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง
ปี 1987-1989
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
ปี 1990-1993
เจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ เมืองพาน เชียงราย
ปี 1994-1997
ศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี 1998-1999
เจ้าอาวาสวัดแม่พระสายประคำ หลักห้า
ปี 2000-2001
เจ้าอาวาสวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง
ปี 2002-2004
ผู้จัดการโรงเรียนวรมงคล กรุงเทพฯ
ปี 2005-2011
เจ้าอาวาสวัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี
ปี 2012-2016
เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
ปี 2017- ปัจจุบัน
เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก