ครอบครัว " ย่าไหน ก๋งกิ๊ แซ่โล้ว"

ยอห์น กิ๊ แซ่โล้ว(อายุ 77 ปี)    
ขาตะ -- -- 2438        
มรณะ 24 เม.ย.2515       
     อันนา ไหน แซ่โล้ว(อายุ 73 ปี)
         ชาตะ 19 ก.ค.2439
          มรณะ 2 ก.ค.2512

ทายาทรุ่นที่ 2

4.1. นายสนอง(ทู้)

4.2. ยวง ชุนเลี้ยง(ตี๋)(2467-2532) - อันนา ซิ้วหัน แซ่โล้ว(2466-2540)

4.3. อามาโต อนันต์(คี่ลิ้น)(2470-2528) - มารีอา จำ แข็งกิจ(2472-2559)
       

4.4. ซิสเตอร์กิมหยุน แซ่โล้ว

4.5. นายทวีป(เหม็ง) - นางสมบูรณ์ แซ่โล้ว
        4.5.1. สร้าง แซ่โล้ว
        4.5.2. จรรยา แก้วอุ่นเรือน
        4.5.3. อุทัยวรรณ ธีรานุวรรตน์
        4.5.4. ลำยอง ปันฉาย
        4.5.5. ลำดับ เอกอรุณ
        4.5.6. ลำปาง วรรณกลัด
        4.5.7. อภิชน แซ่โล้ว
        4.5.8. ธวัช แซ่โล้ว
        4.5.9. กุหลาบ กมลอินทร์
        4.5.10. ละเอียด แซ่โล้ว

4.6. นายสนั่น(จิ๊ด) - นางประยงค์ แซ่โล้ว
        4.6.1. ไกรวุฒิ - อัมพรศรี แซ่โล้ว
              4.6.1.1. ปฑิตตา แซ่โล้ว - ดร.เดวิด ลี
              4.6.1.2. ณัฐวุฒิ แซ่โล้ว
        4.6.2. วุฒิชัย - สุพรรณี แซ่โล้ว
              4.6.2.1. ฑิคัมพร แซ่โล้ว
              4.6.2.2. ณัฐธิกา แซ่โล้ว
              4.6.2.3. วุฒินนท์ แซ่โล้ว
              4.6.2.4. วุฒิพงษ์ แซ่โล้ว
        4.6.3. เตือนฤทัย แซ่โล้ว - ไพบูลย์ สมภพศุภนาท
              4.6.3.1. คมกฤษ สมภพศุภนาท
        4.6.4. ฤทธิไกร - นนทรี แซ่โล้ว
              4.6.4.1. โภคะมณี
        4.6.5. เพ็ญพักตร์ - สราวุฒิ อินทปัทม์
              4.6.5.1. ณัฐฐริกา

4.7. เอลิซาเบธ กิมเจีย(2478-2555) - นายสุรศักดิ์ ประจงการ
        4.7.1. โสภิศ - นริศ ยอแซฟ
        4.7.2. โสภี ประจงการ
        4.7.3. ฉันทนา ประจงการ
        4.7.4. ชัยยะ ประจงการ - วันทนา สุขชัย
             4.7.4.1. รักหทัย ประจงการ
        4.7.5. โสภณ ประจงการ
        4.7.6. พิพัฒน์ ศุภโชคสิริรัตน์ - ปริษา แสนเมือง
             4.7.6.1. นัฐดลย์ ศุภโชคสิริรัตน์
             4.7.6.2. ปวีร์ธิดา ศุภโชคสิริรัตน์
             4.7.6.3. พัชญ์สิตา ศุภโชคสิริรัตน์
        4.7.7. ทวนฤทธิ์ ประจงการ - นุชสราภรณ์ เสมอพิทักษ์
             4.7.7.1. สุทธิลักษณ์ ประจงการ
             4.7.7.2. วงศ์ธร ประจงการ
        4.7.8. ธัญญารัตน์ - สุวัชร จิตต์อำไพ
             4.7.8.1. ภุวดล จิตต์อำไพ
             4.7.8.2. กรวีร์ จิตต์อำไพ
        4.7.9. อนุสรณ์ - วรรณภา ประจงการ
             4.7.9.1. ปัณสิตา ประจงการ
             4.7.9.2. วชิรวิทธ์ ประจงการ

4.8. นางกิมจ๊ะ แซ่โล้ว - เลี้ยง จุกกษัตริย์
        4.8.1. พิมพ์ใจ สุขสว่าง - บรรเริง ปันฉาย
             4.8.1.1. ศิริเพ็ญ ปันฉาย
        4.8.2. วิพาดา(บุญมา) จุกกษัตริย์ - เอี่ยม แซ่นิ้ม
             4.8.2.1. เฮียง จุกกษัตริย์
             4.8.2.2. อัศนัย จุกกษัตริย์
                  4.8.2.2.1. บุญญาเนตร จุกกษัตริย์
             4.8.2.3. พุทธโธ แซ่นิ้ม
                  4.8.2.3.1. นัฐพล แซ่นิ้ม
                  4.8.2.3.2. แม๊ก แซ่นิ้ม
              4.8.2.4. ลูกเกตุ จุกกษัตริย์
        4.8.3. สมบูรณ์ จุกกษัตริย์
              4.8.3.1. บูม จุกกษัตริย์
        4.8.4. บุญส่ง จุกกษัตริย์
             4.8.4.1. แพรววิไล ทวยเจริญ
             4.8.4.2. ศิวพร จุกกษัตริย์ - วรายุทธ พูนนายม
                  4.8.4.2.1. ศิววัศร์ พูนนายม
                  4.8.4.2.2. ภาวัต พูนนายม
        4.8.5. สมปอง - สงกรานต์ จุกกษัตริย์
             4.8.5.1. งามเนตร จุกกษัตริย์
        4.8.6. อัชมาภรณ์ ผ่องศิลป์
             4.8.6.1. อิศรากูล ผ่องศิลป์ - เมย์
                  4.8.6.1.1. มีมี่ ผ่องศิลป์
             4.8.6.2. ธีรวัฒน์ ผ่องศิลป์

กลับหน้าหลัก