ครอบครัว " นางหลิ่น - นายบ๊วย แซ่ตัน"

มารีอา หลิ่น แซ่ตัน(2457-2487)

     เปาโล บ๊วย แซ่ตัน

ทายาทรุ่นที่ 3

1.1.1. มารีอา จินดา - ยอห์นบอสโก ไพรัช(เกี๊ยว) สกุลวรกานต์(2473-2551)
        1.1.1.1. มนัส - มะลิ สกุลวรกานต์
             1.1.1.1.1. ปวีณา - ราชัน อำนักมณี
             1.1.1.1.2. วศิน สกุลวรกานต์
        1.1.1.2. ศันสนีย์(สมนึก) สกุลวรกานต์
             1.1.1.2.1. ณัฐชยากรณ์ สกุลวรกานต์
             1.1.1.2.2. สรานนท์ สกุลวรกานต์
             1.1.1.2.3. ชนาพร สกุลวรกานต์
        1.1.1.3. กฤษณ์ - จินตนา สกุลวรกานต์
             1.1.1.3.1. พรรณเชญฐ์ สกุลวรกานต์
             1.1.1.3.2. พัชกัญญา สกุลวรกานต์
        1.1.1.4. อรัญญา - เริงชัย สารัถธรรม
             1.1.1.4.1. ด.ช.โอ๊ด(เสียชีวิตตั้งแต่เด็ก)
             1.1.1.4.2. ชลิตา สารัถธรรม
        1.1.1.5. จินตนา สกุลวรกานต์ - ประสิทธิ์ ยูมิน
             1.1.1.5.1. เคทรียา ยูมิน
             1.1.1.5.2. ปริชาติ ยูมิน
        1.1.1.6. นิพนธ์ - รุ่งนภา สกุลวรกานต์
             1.1.1.6.1. ชาคริต สกุลวรกานต์
             1.1.1.6.2. วริศรา สกุลวรกานต์
        1.1.1.7. รุ่งนภา สกุลวรกานต์ - เสฐียรพงษ์ น้อยพานิช

1.1.2. กาเยตาโน วิชิต(โม่ง) - ลูซีอา ทองแนบ รชดา
        1.1.2.1. ดอมินิโกซาวีโอ จ.ส.อ.มานพ รัตนศักดิ์ชัยชาญ(2499-2538)
        1.1.2.2. วิเชียร(ตุ๋ย) รชดา
             1.1.2.2.1. ชัยยศ รชดา
                  1.1.2.2.1.1. กิตติพงษ์ รชดา
                  1.1.2.2.1.2. กวินทิพย์ รชดา
        1.1.2.3. วรัญญา รชดา
             1.1.2.3.1. ฐิติพร - สรศักดิ์ เต่าทรงงาม
                  1.1.2.3.1.1. ฤทธากร เต่าทรงงาม
                  1.1.2.3.1.2. ชนม์นิภา เต่าทรงงาม
        1.1.2.4. วิมลศรี รชดา
             1.1.2.4.1. จ.ส.อ.วิทวัส ตรีกิ่ง
             1.1.2.4.2. วิลาสินี ตรีกิ่ง - พงษ์ปณจ เลยกลาง
        1.1.2.5. น.ต.ธรรศพล(อำนาจ) รชดา
        1.1.2.6. ยวง ชเนศร์ รัตนศักดิ์ชัยชาญ - เทเรซา สุวรรณี สุวรรณบุตร
        1.1.2.7. เอนก - ชลธิชา รชดา
             1.1.2.7.1. ชลธวัช รชดา

1.1.3. โรซา บุญธรรม(ดำ) - สวง ขาวคำ(2478-2551)
        1.1.3.1. ร.ต.ท.ธวัช - วราภรณ์ ขาวคำ
             1.1.3.1.1. ธนาภรณ์ ขาวคำ
        1.1.3.2. ทวินทร์ - สุรีย์ ขาวคำ
             1.1.3.2.1. รุ่งอรุณ ขาวคำ
             1.1.3.2.2. ฟ้าใส ขาวคำ
        1.1.3.3. สมถวิล - นิวัติ นรินทร์
             1.1.3.3.1. ฝ้าย นรินทร์
             1.1.3.3.2. ฟาง นรินทร์
        1.1.3.4. ประทุม - สันติ ขาวคำ
             1.1.3.4.1. กาฟิวส์
             1.1.3.4.2. โฟกัส
        1.1.3.5. ชัชวาล - กบ ขาวคำ
             1.1.3.5.1. ไชยพัฒน์ ขาวคำ
        1.1.3.6. อัจรีย์ - ใหญ่ ขาวคำ
             1.1.3.6.1. ต้นไทร

1.1.4. เปโตร บุญชู(2483-2546) - เทเรซา ประนอม ประกอบกิจ(2490-2539)
        1.1.4.1. วสันต์(เสียชีวิตตั้งแต่เด็ก)
        1.1.4.2. ดวงพร - ไพศาล กล่อมสมร
             1.1.4.2.1. อัถรรพล กล่อมสมร
        1.1.4.3. พรชัย - วิมณ ประกอบกิจ
             1.1.4.3.1. วสันชัย ประกอบกิจ
             1.1.4.3.2. แพร ประกอบกิจ
        1.1.4.4. สายชล - จารุวรรณ ประกอบกิจ
             1.1.4.4.1. นันทวัฒน์ ประกอบกิจ
             1.1.4.4.2. ณัชนนท์ ประกอบกิจ
        1.1.4.5. สนธยา - จารุณี ประกอบกิจ
             1.1.4.5.1. ภูมิระพี ประกอบกิจ

1.1.5. ยอห์นบอสโก เช็ง สกุลวรกานต์(2485-2486)

กลับหน้าหลัก