ครอบครัว ไต้เส็ง(ตี๋) - ทองสุก เนื้อจีน

ยอห์นบัปติสต์ ไต้เส็ง(ตี๋) เนื้อจีน
มารีอา ทองสุก เนื้อจีน
ชาตะ 26 มิ.ย.2459
มรณะ -- --2511
ชาตะ -- -- 2460
มรณะ 2 ธ.ค.2561

๕. ยอห์นบัปติสต์ ไต้เส็ง(ตี๋) - มารีอา ทองสุก เนื้อจีน
      ๕.๑ โสมนัส(เนื้อจีน) - เครือ สุจริตรักษ์
            ๕.๑.๑ นางชัชวาลัย(สุจริตรักษ์)- นายประวิทย์  ลิมาลัย
            ๕.๑.๒ นางสุมาณี(สุจริตรักษ์) - นายมานิต  ชัยกุลเสรีวงศ์
                  ๕.๑.๒.๑ นางสาวมาลิณี ชัยกุลเสรีวงศ์
                  ๕.๑.๒.๒ นางสาวมลิษา ชัยกุลเสรีวงศ์
                  ๕.๑.๒.๓ นายฤทธิชัย ชัยกุลเสรีวงศ์
            ๕.๑.๓ นางสาวสุพัตรา  สุจริตรักษ์
            ๕.๑.๔ ผศ.ดร.อันตน พรศักดิ์(สิงห์)  - ผศ.ดร.อาคาทา สุพัตรา สุจริตรักษ์
                  ๕.๑.๔.๑ นางสาวคริสสินี สุจริตรักษ์
            ๕.๑.๕ นางจุฑารัตน์(เหน่ง) สุจริตรักษ์(2512-2558) - นายสายชล  สวนชำนิ
            ๕.๑.๖ นายอุดมศักดิ์(เสือ) สุจริตรักษ์

      ๕.๒ ยอแซฟ กมล(2486-2546) - ลูซีอา บุญช่วย เนื้อจีน(2486-2548)
            ๕.๒.๑ นางสาวสุธิสา  เนื้อจีน - วิมล องค์เชษฐ์
                  ๕.๒.๑.๑ ณัฐวุฒิ องค์เชษฐ์
            ๕.๒.๒ นางสาวสุทิพา  เนื้อจีน - วิม เทียนจำรัส
                  ๕.๒.๒.๑ กราณ์ศินีย์ เทียนจำรัส
                  ๕.๒.๒.๒ ณัฐกฤต เทียนจำรัส
            ๕.๒.๓ นางสาวสุปราณี  เนื้อจีน - จำรัส เกิดทอง
                  ๕.๒.๓.๑ นริศรา เกิดทอง
            ๕.๒.๔ นางสาวสุกัญญา  เนื้อจีน
            ๕.๒.๕ นางสาวสุมาลี  เนื้อจีน - เสกสรรค์ อ๋องเอื้อ
                  ๕.๒.๕.๑ ณัฐกุล อ๋องเอื้อ
            ๕.๒.๖ นางสาวสุพัตรา  เนื้อจีน

      ๕.๓ วิภา(เนื้อจีน) - นายไพโรจน์  ตั้งสุนทรตระกูล

      ๕.๔ มานพ - สำเนียง เนื้อจีน
            ๕.๔.๑ นายนิติ - อัญชลี เนื้อจีน
                ๕.๔.๑.๑ อานนท์ เนื้อจีน
                ๕.๔.๑.๒ อติกานต์ เนื้อจีน
                ๕.๔.๑.๓ อนัดดา เนื้อจีน
                ๕.๔.๑.๔ อนันตญา เนื้อจีน
            ๕.๔.๒ นายอนุชา เนื้อจีน
                ๕.๔.๒.๑ แทนคุณ เนื้อจีน
                ๕.๔.๒.๒ ใบบุญ เนื้อจีน

      ๕.๕ พิมพ์(เนื้อจีน) - นายณรงค์  วิเชียรพืชผล
            ๕.๕.๑ นายนครินทร์ - นฤมล วิเชียรพืชผล
                ๕.๕.๑.๑ เปียโน วิเชียรพืชผล
                ๕.๕.๑.๒ อันนา วิเชียรพืชผล

      ๕.๖ มานะ - เบ็ญจางค์(แมว) เนื้อจีน
            ๕.๖.๑ นายรัชกฤต(นิมิตร์-ตั้ม)  - วาสนา(หน่อย) เนื้อจีน
                 ๕.๖.๑.๑ ณัฐติพงศ์ เนื้อจีน
                 ๕.๖.๑.๒ ณภัทร เนื้อจีน
            ๕.๖.๒ นายนิวัฒน์ชัย(นิวัตน์)  เนื้อจีน

      ๕.๗ มานิตย์ - นางปราณี(นิด) เนื้อจีน
            ๕.๗.๑ นางสาวปวีณา  เนื้อจีน
            ๕.๗.๒ นางสาวศศิมา  เนื้อจีน

กลับหน้าหลัก