ครอบครัว ไต้เก็ก - ส้มแป้น เนื้อจีน

ยอห์น ไต้เก็ก เนื้อจีน มาร์ธา ส้มแป้น เนื้อจีน
ชาตะ 3 มี.ค.2456
มรณะ 1 พ.ค.2511
ชาตะ 3 มี.ค. 2457
มรณะ 22 ธ.ค.2532

๔. ยอห์น ไต้เก็ก - มาร์ธา ส้มแป้น เนื้อจีน
      ๔.๑ ยอห์นบอสโก แจ่ม(2477-2525) - กิมผิน เนื้อจีน
            ๔.๑.๑ แววตา - ชั้น กิจธรรม
                  ๔.๑.๑.๑ อาทิตยา กิจธรรม
                  ๔.๑.๑.๒ พัลลภ - กนกอร กิจธรรม
                  ๔.๑.๑.๓ วัลลภ กิจธรรม
            ๔.๑.๒ วรทัศน์ - ดรุณี เนื้อจีน
                  ๔.๑.๒.๑ ทัศนพงษ์ เนื้อจีน
                  ๔.๑.๒.๒ พัชรี เนื้อจีน
                  ๔.๑.๒.๓ เด่นชัย เนื้อจีน
            ๔.๑.๓ กิตติภัค(อานนท์) เนื้อจีน
            ๔.๑.๔ อานพ เนื้อจีน
            ๔.๑.๕ วารินทร์ เนื้อจีน
            ๔.๑.๖ วารุณี เนื้อจีน
            ๔.๑.๗ วรวัฒน์ เนื้อจีน
            ๔.๑.๘ พรชนก(วราภรณ์) เนื้อจีน
            ๔.๑.๙ วาที เนื้อจีน
            ๔.๑.๑๐ วรกานต์ เนื้อจีน

      ๔.๒ ยอห์นบอสโก แจ้ง(เข็ม:2479-2521) - เทเรซา สุรีรัตน์ เนื้อจีน(2475-2557)
            ๔.๒.๑ อำไพ เนื้อจีน - ลำเพย สอาดรูป
                  ๔.๒.๑.๑ ระพี สอาดรูป
                  ๔.๒.๑.๒ มนตรี สอาดรูป
            ๔.๒.๒ พรชัย - อุดม เนื้อจีน
                  ๔.๒.๒.๑ อภิชญา เนื้อจีน
                  ๔.๒.๒.๒ พิชชาภา เนื้อจีน
            ๔.๒.๓ พรเทพ - พิมผกา เนื้อจีน
                  ๔.๒.๓.๑ ภาณุพงศ์ เนื้อจีน
                  ๔.๒.๓.๒ จิรพงศ์ เนื้อจีน
            ๔.๒.๔ พรประเสริฐ - บุญประคอง เนื้อจีน
                  ๔.๒.๔.๑ ภัทรพงษ์ เนื้อจีน
                  ๔.๒.๔.๒ พีรภัทร เนื้อจีน
            ๔.๒.๕ พรประสาท เนื้อจีน
            ๔.๒.๖ พรประสพ(ตั้ว) - วาสนา เนื้อจีน
                  ๔.๒.๖.๑ วชิรวิทย์ เนื้อจีน

      ๔.๓ มารีอา สมนึก(2480-2518) - ฟรังซิส เซเวียร์ ทนง ลิมาลัย(2477-2553)
            ๔.๓.๑ วนิดา - ประเสริฐ ทองมาก
            ๔.๓.๒ เปโตร ประวิทย์(2500-2554) - ชัชวาลัย ลิมาลัย
            ๔.๓.๓ นภาพร - สำรวย ลิมาลัย
            ๔.๓.๔ นิรมล ลิมาลัย
            ๔.๓.๕ วิวัฒน์ - บุญเรียม ลิมาลัย

กลับหน้าหลัก