ครอบครัว ไต้ฮวด - ส้มโอ เนื้อจีน

เปาโล ไต้ฮวด เนื้อจีน เปาลา ส้มโอ เนื้อจีน
ชาตะ 10 ม.ค. 2450
มรณะ 17 เม.ย.2503
ชาตะ 1 ต.ค. 2453
มรณะ 30 พ.ย. 2511

๒. เปาโล ไต้ฮวด - เปาลา ส้มโอ เนื้อจีน
      ๒.๑ เชชีลีอา ชุนไฉ่(2472-2547) - อันตน ยี่ ยอแซฟ(2469-2531)
            ๒.๑.๑ เปาโล สายัญ(2497-2548) - เทเรซา อุษา ยอแซฟ
                ๒.๑.๑.๑ ณัฐธิดา ยอแซฟ
                ๒.๑.๑.๒ ณัฏฐณิชา ยอแซฟ
            ๒.๑.๒ สนธยา - ปรียาพร ยอแซฟ
                ๒.๑.๒.๑ วสันต์ ยอแซฟ
                ๒.๑.๒.๒ ธิดาทิพย์ ยอแซฟ
                ๒.๑.๒.๓ พิสิทธิ์ ยอแซฟ
                ๒.๑.๒.๔ สุรศักดิ์ ยอแซฟ
            ๒.๑.๓ วัลลภ - รัญจวน ยอแซฟ
                ๒.๑.๓.๑ วสุธา ยอแซฟ
                ๒.๑.๓.๒ เกศินี ยอแซฟ
            ๒.๑.๔ บาทหลวงอันตน นพพร ยอแซฟ
            ๒.๑.๕ เฉลิมพักตร์ ยอแซฟ - ธนัชญา แจ้งกระจ่าง
                ๒.๑.๕.๑ ภัสธวัล ยอแซฟ

      ๒.๒ นายสนั่น(เซ้ง) - นางวิเชียร เนื้อจีน
            ๒.๒.๑ นายเสนาะ เนื้อจีน(เปี๊ยก:2505-2564)
            ๒.๒.๒ แป๊ะ
            ๒.๒.๓ อ้วน
            ๒.๒.๔ น้อย
            ๒.๒.๕ หน่อง
            ๒.๒.๖ นายวินิจ เนื้อจีน(โหน่ง)(เสียชีวิต ปี 2562)

      ๒.๓ อากาทา ลาวัลย์(เล็ก)(2480-2530) - ยอแซฟ ประดิษฐ์ ธีรานุวรรตน์(2474-2560)
            ๒.๓.๑ จันทร์ทิพย์ - วิบูลย์ อินทร์แย้ม
                ๒.๓.๑.๑ สุพรรณิการ์ - นัธทวัฒน์ อินทร์จันทร์
                    ๒.๓.๑.๑.๑ ญาณาธิป ศรีสุบัติ
                ๒.๓.๑.๒ สุพักพงษ์ อินทร์แย้ม - ปวีร์กมล สุนัติ
                    ๒.๓.๑.๒.๑ นรินทร์พร อินทร์แย้ม
                ๒.๓.๑.๓ สุภาวดี - กิตติพงษ์ บุญศรี
            ๒.๓.๒ วีระวัฒน์ - อุทัยวรรณ ธีรานุวรรตน์
                ๒.๓.๒.๑ วัลยาพร ธีรานุวรรตน์ - สุทธวีร์ อินทร์จันทร์
                ๒.๓.๒.๒ อมรศิลป์ ธีรานุวรรตน์
                ๒.๓.๒.๓ สกิลวดี ธีรานุวรรตน์ - อนุวัตน์ เบ้าอู่
            ๒.๓.๓ จันทร์เพ็ญ - ไพศาล ธรรมอุปกรณ์
                ๒.๓.๓.๑ แคทรียา - ธัชชุพงศ์ อินทรวิเศษ
                    ๒.๓.๓.๑.๑ ปุณณรัตน์ อินทรวิเศษ
                ๒.๓.๓.๒ วุฒิสรณ์ ธรรมอุปกรณ์
                ๒.๓.๓.๓ อิสริยาภรณ์ ธรรมอุปกรณ์ - พิเชฏฐ์ พุทธา
            ๒.๓.๔ บาทหลวงดอมินิกซาวีโอ นที ธีรานุวรรตน์
            ๒.๓.๕ นภาพร ธีรานุวรรตน์
                ๒.๓.๕.๑ กุลวิทย์ ธุระหาญ
                ๒.๓.๕.๒ คริตศิภรณ์ ธุระหาญ

      ๒.๔ ยอแซฟ สนม เนื้อจีน(2482-2538)

      ๒.๕ มารีอา ระวี(แกะ)(2484-2543) - ประกอบ เทศฉิม

      ๒.๖ เรียมวิไล - สมพงษ์ มณีจันทร์
            ๒.๖.๑ อนุภาวรรณ มณีจันทร์
                ๒.๖.๑.๑ อินทุอร ใจบำเพ็ญ
            ๒.๖.๒ จันทร์ทิวา มณีจันทร์ - วินัย งามละมัย
                ๒.๖.๒.๑ วรัญญา มณีจันทร์
            ๒.๖.๓ เกรียงศักดิ์ มณีจันทร์
                ๒.๖.๓.๑ สิทธิโชค มณีจันทร์
                ๒.๖.๓.๒ เกวรินทร์ มณีจันทร์
            ๒.๖.๔ พรนพิน - ประเสริฐ นิ่มนวล
                ๒.๖.๔.๑ กฤษกร นิ่มนวล
                ๒.๖.๔.๒ ธนกุล นิ่มนวล

      ๒.๗ บาทหลวงยอห์นบอสโก สุรพล เนื้อจีน(2490-2536)

      ๒.๘ เปโตร สุรชัย(2493-2546)- ดาริณี เนื้อจีน
            ๒.๘.๑ ศศิชล เนื้อจีน - สมชาย สพฤกษ์
                ๒.๘.๑.๑ โยวันนา สพฤกษ์
            ๒.๘.๒ ณัฐวุฒิ - ธริญา เนื้อจีน
            ๒.๘.๓ จักรินทร์ เนื้อจีน

 

กลับหน้าหลัก