ครอบครัว "มารีอา แจ๊ว - เปาโล เซ่งเกีย ตนประเสริฐ

มารีอา แจ๊ว (2464-2551)
เซ่งเกีย ตนประเสริฐ(2458-2523)

๑.๑ มารีอา แจ๊ว - เปาโล เซ่งเกีย ตนประเสริฐ
     ๑.๑.๑ กำพล(กลึง) - มารีอา ทองย้อย ตนประเสริฐ(2483-2564)
          ๑.๑.๑.๑ ศิริวรรณ ตนประเสริฐ
          ๑.๑.๑.๒ เสกสรร - รัตติยา ตนประเสริฐ
               ๑.๑.๑.๒.๑ วุฒินันท์ ตนประเสริฐ
               ๑.๑.๑.๒.๒ สวรรยา ตนประเสริฐ
          ๑.๑.๑.๓ พรรณรงค์ - รัตนาภรณ์ ตนประเสริฐ
               ๑.๑.๑.๓.๑ อลงกต ตนประเสริฐ
               ๑.๑.๑.๓.๒ กมลชนก ตนประเสริฐ
          ๑.๑.๑.๔ ศศิธร - ณรงค์ แซะอาหลี
               ๑.๑.๑.๔.๑ อันดา แซะอาหลี
          ๑.๑.๑.๕ อรอุมา ตนประเสริฐ

     ๑.๑.๒ มารีอา พัชรีย์(แป๊ด) ตนประเสริฐ(2485-2546)
          ๑.๑.๒.๑ พิชญา(แดง) ตนประเสริฐ
               ๑.๑.๒.๑.๑ กิตติณัฎฐ์ ตนประเสริฐ
          ๑.๑.๒.๒ ปิยะมาศ(หญิง) อยู่คง
               ๑.๑.๒.๒.๑ ศิวกร อยู่คง
         ๑.๑.๒.๓ ศักดา(ชาย) ตนประเสริฐ
               ๑.๑.๒.๓.๑ ขุนพล ตนประเสริฐ
               ๑.๑.๒.๓.๒ ข้าวปั้น ตนประเสริฐ
          ๑.๑.๒.๔ ธรรมปพน(เหว่า) อยู่คง
               ๑.๑.๒.๔.๑ อณาวิน อยู่คง
               ๑.๑.๒.๔.๒ ธนดล อยู่คง
         

      ๑.๑.๓ พัชนงค์(ช๊อด) - มานพ วรรณศิริ
               ๑.๑.๓.๑. ศิริวรรณ - ทรงศักดิ์ ติมนาค
                     ๑.๑.๓.๑.๑ ศิริศักดิ์ - บัณฑิตา
                           ๑.๑.๓.๑.๑.๑ ศิรวัฒน์
                     ๑.๑.๓.๑.๒ เจษฎาภรณ์
                     ๑.๑.๓.๑.๓ ศิรักษ์ศักดิ์
               ๑.๑.๓.๒. พรริสา วรรณศิริ
               ๑.๑.๓.๓. สมใจ วรรณศิริ

      ๑.๑.๔ อันตน กำนนท์(กลอน:2491-2531) - เทเรซา ประชุม ตนประเสริฐ(2492-2556)
          ๑.๑.๔.๑ ผดุงศักดิ์(น้อย) - สุขสบาย ตนประเสริฐ
               ๑.๑.๔.๑.๑ มาลีน่า ตนประเสริฐ- อนุสรณ์ ธีรานุวัฒน์
               ๑.๑.๔.๑.๒ มาลินี ตนประเสริฐ
               ๑.๑.๔.๑.๓ อาทิตย์ ตนประเสริฐ
          ๑.๑.๔.๒ อดุลย์(การ) - บุญชู ตนประเสริฐ
               ๑.๑.๔.๒.๑ อารียา(เฟริน) ตนประเสริฐ - นายภูริช(ภู) ตองแก้ว
               ๑.๑.๔.๒.๒ ศักดิกร ตนประเสริฐ
               ๑.๑.๔.๒.๓ สิทธิศักดิ์ ตนประเสริฐ
          ๑.๑.๔.๓ ศักดิ์สิทธิ์ - อรวรรณ ตนประเสริฐ
               ๑.๑.๔.๓.๑ กุลภตร ตนประเสริฐ
               ๑.๑.๔.๓.๒ ธนันชา ตนประเสริฐ
          ๑.๑.๔.๔ บาทหลวงยอแซฟ เสาร์ ตนประเสริฐ

      ๑.๑.๕ อักเนส พัชฎา(ปุย) ตนประเสริฐ(2492-2524)

      ๑.๑.๖ เปโตร กำชัย(2495-2564) - อำพันธ์ ตนประเสริฐ
           ๑.๑.๖.๑ อรทัย ตนประเสริฐ - สาธิต นุชสา
                 ๑.๑.๖.๑.๑ ธมลวรรณ นุชสา
           ๑.๑.๖.๒ อังคณา ตนประเสริฐ
                 ๑.๑.๖.๒.๑ อนันดา ตนประเสริฐ
                 ๑.๑.๖.๒.๒ กนกกาญจน์ ตนประเสริฐ
           ๑.๑.๖.๓ งามลักษณ์ ตนประเสริฐ
                 ๑.๑.๖.๓.๑ รมิดา เรย์มี
           ๑.๑.๖.๔ นพ.อนันทชัย ตนประเสริฐ

     ๑.๑.๗ กำพัน - สุดา ตนประเสริฐ

     ๑.๑.๘ กำพร - กรรดา ตนประเสริฐ
          ๑.๑.๘.๑ สาวิตรี(ลูกน้ำ) ตนประเสริฐ
          ๑.๑.๘.๒ แสงรวี(ใบเตย) ตนประเสริฐ

     ๑.๑.๙ กำทูล - อุทิศ(เอียง) ตนประเสริฐ
          ๑.๑.๙.๑ เอกลักษณ์(จ๊อด)ตนประเสริฐ- สุนิสา คล้ายอยู่
               ๑.๑.๙.๑.๑ พีนะพัฒน์ ตนประเสริฐ
               ๑.๑.๙.๑.๒ พิมพ์ลภัส ตนประเสริฐ
          ๑.๑.๙.๒ เอกพงษ์(หรีด) ตนประเสริฐ- ศิริรัตน์ พึ่งหนู
               ๑.๑.๙.๒.๑ ธนภูมิ ตนประเสริฐ
               ๑.๑.๙.๒.๒ ธนภัทร ตนประเสริฐ

      ๑.๑.๑๐ สุรินทิพย์(พัชรินทร์) ตนประเสริฐ - จักรกฤษ ฮวดเจริญ
          ๑.๑.๑๐.๑ สุพัดชา(ปอ) ชูช่วย
          ๑.๑.๑๐.๒ พัศฐิญาน์(ขวัญชนก) ตนประเสริฐ - กิตติเชษฐ์(เอิญ) คงสิริปัญญากุล
          ๑.๑.๑๐.๓ พุฒิพงศ์ ฮวดเจริญ

กลับหน้าหลัก